Blundande man i gräset med dator på magen

Combine

Combine är marknadens modernaste stödsystem för den kommunala socialtjänsten. Tjänsten är sprungen ur ett utvecklingsprojekt som drivits tillsammans med kommunerna Nacka, Täby och Upplands Väsby.

Tillsammans har vi byggt en komplett tjänst för hela den kommunala socialtjänsten. Det är en modern, webbaserad tjänst som effektivt knyter samman medborgare, myndighet och utförare. Socialtjänstlagens värden är styrande, den enskilde är i centrum för processen och yrkesrollerna samlas kring individen. Combine ger en bättre insyn för medborgarna, snabbare och effektivare handläggningstider samt tillgänglighet dygnet runt.

Socialtjänst i takt med tiden

I kontakten med banker, Skatteverket eller Försäkringskassan tar de flesta idag för givet att det ska gå att utföra ärenden när som helst på dygnet. Nu kan kommunernas socialtjänst också ta plats i täten när det gäller service till medborgare, anhöriga och närstående. Pulsen combine gör även att socialtjänsten kan ta stormsteg mot ett mer transparent arbetssätt. Dessutom frigörs personal från rutinuppgifter för att istället kunna ägna mer tid åt kvalificerat arbete som utredningar.

Utvecklas av kommuner för kommuner

Combine har sin utgångspunkt i en processkartläggning av socialtjänstens alla processer som gjordes under ett antal år från 2002 och framåt. Tjänsten tas fram i mycket nära samarbete med Nacka, Täby och Upplands Väsby kommun. Många av medarbetarna från Pulsen som deltar i utvecklingen är utbildade socionomer eller har annan erfarenhet från socialtjänstens verksamhet.

Heltäckande IT-stöd

Tjänsten hanterar processer för äldreomsorgens alla ärenden som hjälp i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende, färdtjänst och särskilt boende. Det täcker handikappomsorgen med LSS, LASS och socialpsykiatrin. Combine rymmer även individ- och familjeomsorgens ärenden som ekonomi, barn och unga, LVU, LVM, familjerätt och uppdragstagare. Naturligtvis uppfyller Combine gällande lagstiftningar inom den kommunala socialtjänsten i alla avseenden.  

Smidigare och säkrare processer

Grundläggande i Combine är att ett formulär bara fylls i en enda gång. Sparad information visas sedan i flödet där det finns behov av att ha med uppgifterna. Det underlättar för personal vid myndighet och utförare. Sekretessbelagda uppgifter behöver aldrig lämna systemet och är därmed mycket säkrare än vid traditionell hantering där handlingar i pappersform hanteras i den allmänna postgången.

En tjänst — tre olika vyer

Eftersom tjänsten är webbaserad kan olika aktörer enkelt få tillgång till det, oavsett plats eller tid. Det gör att processerna löper snabbt och smidigt. Combine har tre olika vyer: medborgarens, myndighetens och utförarens.

Här följer några exempel på vad vyerna innehåller:

Medborgare

 • Insyn, delaktighet och tillgänglighet till sina ärenden via Internet
 • Se det totala utbudet av sociala e-tjänster
 • Fyller själv i sina egna ansökningar
 • Ge anhöriga och närstående insyn, samtycke
 • Utföra val av vårdgivare (LOV)   
 • Snabbare kommunikation med kommunen
 • Kortare handläggningstider

Myndighet

 • Effektiviserar kommunikationen
 • Kan ägna mer tid åt mer komplexa ärenden
 • Standardiserade utredningsmodeller
 • Rättssäkrad myndighetsutövning
 • Bättre service
 • Ökad effektivitet

Utförare

 • Upprätta genomförandeplaner
 • Måluppföljning
 • Elektronisk dialog med myndighet och medborgare
 • Resursplanering
 • Schemaläggning och optimering
 • Insatsrapportering
 • Ersättning kopplat till utförda insatser
 • Anpassat för både kommunala och privata utförare

Framtidssäkrad tjänst, innovativ betalningsmodell

Combine utvecklas hela tiden och även prissättningen är flexibel. Med en innovativ affärsmodell kopplas priset till antalet invånare och den nytta tjänsten gör. Vi siktar på en långsiktig relation, precis som kommunens relation med sina medborgare.

Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post