Pulsens hållbarhets­redovisning 2019/20

För Pulsen går hållbarhetsarbete hand i hand med våra grundvärderingar – att utmana, vara personliga, ta ansvar och att jobba långsiktigt. Genom att arbeta för att verksamheten ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar blir Pulsenbolagen långsiktigt relevanta för medarbetare, kunder och samhället runt oss. Med våra rötter inom digital teknik vill vi vara med och skapa en bättre omvärld med IT som möjliggörare.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor sträcker över många områden. Vi har valt att särskilt fokusera på ett antal globala mål, men vi har också kompletterat dessa med ytterligare områden som vi tycker är viktiga och där vi har stora möjligheter att påverka inom våra verksamheter. Vår ambition är att hållbarhet ska vara en given del i alla aspekter av vår vardag.


Vi vill göra affärer som är bra för alla parter. En förutsättning för att klara det och för att bygga långsiktiga relationer är att affärerna präglas av god affärsetik och att de utgår från ett hållbarhetsperspektiv. Ibland styrs hållbarhetsarbetet av lagar och regler, men det handlar också om sunt förnuft. Det är ofta så våra medarbetare ser på saken.


En arbetsgivare som ska kunna attrahera och behålla sina medarbetare förväntas ta ett stort ansvar kring hållbarhetsfrågor. Det tycker vi är klokt. Det är så det ska vara. Vårt hållbarhetsarbete blir därmed också en fråga om att lösa vår framtida kompetensförsörjning och att utvecklas som en attraktiv arbetsplats.


Frågor som handlar om hållbarhet kan ofta kännas komplexa och svåra att påverka, särskilt ur ett globalt perspektiv. Vi tror ändå på att försöka påverka utvecklingen med de medel vi har. Vi är övertygade om att Pulsens medarbetare, kunder, leverantörer och partners tillsammans kan göra skillnad i hållbarhetsarbetet — både på kort och på lång sikt.


Våra prioriterade globala mål


Utvalda globala FN-mål för Pulsens hållbarhetsarbete

Inom hållbarhetsarbetet har Pulsenkoncernen under verksamhetsåret 2019/2020 valt att fokusera främst på FN:s globala mål:

 • 3: God hälsa och välbefinnande
 • 4: God utbildning för alla
 • 5: Jämställdhet
 • 7: Hållbar energi för alla


Väsentliga hållbarhetsfrågor

Utöver de globala målen har Pulsen även ett antal väsentliga hållbarhetsfrågor:


 • Energieffektivisering och val av energikällor
 • Avfall- och livscykelperspektiv
 • Ekonomisk trygghet och sund ekonomi
 • Affärsetik och transparens
 • Informationssäkerhet
 • Kvalitet
 • Medarbetarskap och attraktiva arbetsplatser
 • Ett hållbart och utvecklande arbetsliv


En gemensam värdekedja

Pulsenkoncernens bolag har en gemensam värdekedja. Oavsett bransch utgår lösningar och leveranser från kundens faktiska behov, och kundnöjdhet och kvalitet följs upp för att skapa och säkerställa långsiktiga och gemensamt förmånliga relationer för alla parter.


Värdekedja för bolag inom Pulsenkoncernen

Bolag som omfattas av hållbarhetsredovisningen 2019/20

 

IT-BOLAG

 

 • Indicate me
  Utvecklar en modern och avancerad webbtjänst för framgångsrikt kundtjänstarbete som bidrar till nöjdare kunder, mer engagerade medarbetare, snabbare analyser, effektivare processer och lönsammare affärer.
  indicateme.se

 • Pulsen Integration
  Pulsen Integration är experter på att integrera människor, applikationer och saker genom att implementera datadrivna lösningar som går att skala. De har tjänster inom integration, identitetshantering och affärsrådgivning som underlättar digital transformation.
  pulsen.se/integration

 • Pulsen Omsorg
  Pulsen Omsorg hjälper till att digitalisera framtidens välfärd. De levererar lösningar som höjer kvaliteten inom social omsorg för kommuner och privata vårdgivare och skapar utrymme för mänskliga möten.
  pulsen.se/omsorg

 • Pulsen Retail
  Pulsen Retail levererar avancerade helhetslösningar för e-handel och omnikanal, i kombination med kunskapstjänster baserade på Pulsens långa erfarenhet av retailbranschen. Pulsen Retail förvärvades den 1 juli 2020 av Total Specific Solutions och heter numer Evolution Commerce.

 • Shibuya / Pulsen Production
  Shibuya/Pulsen Production levererar tjänster inom datacenterinfrastruktur och IT-drift, kommunikationslösningar, service och support 24/7, säkerhet, applikationsdrift och tredje-partsservice.
  Certifieringar: ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001
  shibuya.se

 

Risker kring Pulsens IT-bolag ur ett hållbarhetsperspektiv:

För Pulsens IT-bolag produceras tjänster genom medarbetarnas kompetens. Riskperspektivet kring att tappa medarbetare och därmed kompetensen gör att man fokuserar på arbets- miljöfrågor, ledarskap, kompetensutveckling och medarbetarförmåner.

 

ÖVRIGA BOLAG

 

 • Hjältevadshus
  Hjältevadshus levererar säkra och energismarta hus med hög standard till fast pris. Hjälte-vadshus bygger kompletta hus med Sveriges säkraste byggmetod vilket innebär en stor trygghetsfaktor för kunder som får hög kvalitet på hantverket och snabba leveranser.
  hjaltevadshus.se

 • Pedab
  Pedab Group omvandlar idéer till IT-lösningar för digitala, säkra och intelligenta företag. Med sitt ekosystem erbjuder de kunderna den bästa kombinationen av lösningar, tjänster och leve-rans som ser till att kunderna ligger i framkant av utvecklingen.
  Certifieringar: ISO 9001 | ISO 14001
  pedab.se

 • Pulsen Fastigheter
  Pulsen Fastigheter förvärvar, skapar och förvaltar kreativa och inspirerande miljöer för kontor, industri, lager och bostäder. Totalt har bolaget cirka 100 000 m² lokal- och bostadsytor i Borås, Stockholm och Småland.
  pulsenfastigheter.se

 • Pulsen Konferens
  Pulsen Konferens och Restaurang Astern är Borås första KRAV-certifierade lunch- och kon-ferensanläggning. Med ett utpräglat hållbar-hetstänk både på konferens- och restaurang-sidan levererar bolaget bra möten för allt från två till fyrahundra personer i funktionella och trivsamma lokaler i centrala Borås.
  Certifieringar: KRAV, nivå 1
  pulsenkonferens.se

 • Releasy
  Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. Bolaget driver framgångsrikt utvecklingen i branschen med fokus på innovativa lösningar inom kundser-vice, kostnadseffektivitet och ökat kundvärde i varje kontakt.
  Certifieringar: Ecovadis | ISO 14001
  releasy.se

 

 

Om Pulsenkoncernens hållbarhetsredovisning 2019/20


Pulsenkoncernens hållbarhetsredovisning omfattar samtliga majoritetsägda bolag inom koncernen.


Hållbarhetsredovisningen ingår som en integrerad del av Pulsenkoncernens årsredovisning för verksamhetsåret 2019-2020, följer årsredovisningens krav och tidsplaner, samt godkänns av styrelsen tillsammans med årsredovisningen.


Pulsenkoncernens hållbarhetsredovisning har arbetats fram av en grupp med representanter från samtliga bolag, under projektledning av Sören Rantzow, CIO på Pulsen AB. Information kring Pulsens hållbarhetsarbete och mer detaljer kring de olika rubrikerna finns online på pulsen.se/hallbarhet