Rätt processtöd för den nya generationens HR-arbete

Enklare och effektivare processer

Rätt processtöd för den nya generationens HR-arbete

Vi ser en snabb förändring på arbetsmarknaden. Inställningen till att vara anställd ändras, samtidigt som sociala medier synliggör kompetenser och gör dem tillgängliga för rekrytering.

Vidare bidrar sociala medier till snabb ryktesspridning om bra och dåliga arbetsgivare. Både de som söker jobb, har jobb eller har slutat bidrar till varumärket som arbetsplats. Rekrytering av rätt kompetens blir allt svårare i många branscher, liksom att behålla och utveckla den som finns. Det gör att HR-arbetet nu, mer än någonsin, är en framgångsfaktor för att verksamheten ska nå sina mål.

 

Digitaliserade flöden innebär en enklare vardag

Med fastställda processer som bygger på digitalisering och automatisering blir det enklare att göra rätt och arbeta effektivt. Det bidrar också till att arbetsmoment inte faller mellan stolarna, samtidigt som man säkerställer att kandidater och medarbetare får ett professionellt bemötande genom hela processen.

 

Ett tydligt exempel är alla beställningar som den anställande chefen ofta måste göra vid en nyanställning. Det ska beställas dator och telefon, e-postkonto ska skapas, passerkort och rätt behörigheter ska kopplas till personen och så vidare. Genom att istället sköta det arbetet med hjälp av ett enda formulär, baserat på kvalitetssäkrad information från ett digitalt anställningskontrakt, går den typen av återkommande uppgifter betydligt snabbare och enklare. Det bidrar också till att den första arbetsdagen får en bra start. Att sökande under rekryteringsprocessen kan följa sin ansökan genom inloggning med Mobilt BankID är ytterligare ett konkret exempel på enkelhet och nytta i vardagen.

 

Pulsen levererar digitaliserade HR-processer

Olika HR-processer kan fungera var för sig eller länkas samman till rollstyrda flöden som säkerställer att allt som behöver hanteras blir hanterat. HR-processerna fungerar både som en fristående lösning eller automatiserar arbetsrutiner med integrationer till andra system. De fungerar också med tjänster för att hantera digitala identiteter, behörigheter och åtkomst. Totalt finns integrationer till över 100 olika system som kan återanvändas.

 

Kom igång snabbt och enkelt

Med färdiga processapplikationer som molntjänst i BariumLive, kommer du igång snabbt och enkelt. Applikationerna kan verksamheten själv enkelt förändra utifrån sina processer. På så vis kan lösningen alltid vara anpassad och ge direkt effekt.

 

Exempel på färdiga processapplikationer:

  • Framtagande av rekryteringsunderlag
  • Utvärdering av ansökning och kandidater
  • Digitalt hanterad anställningsprocess
  • Beställningar
  • Introduktion
  • Avslut av anställning


För mer unika processer utgår vi från framtagna och etablerade modeller för att skapa anpassade processapplikationer som fungerar smidigt inom organisationen. Det kan till exempel handla om rutiner för kompetens-, utvecklings- och lönesamtal, olika rutiner kring systematiskt miljöarbete, förändringar i verksamheten, godkännande av riktlinjer och fullmakter, anhöriginformation, hantering av arbetsskador, tillbud och kränkningar, handlingsplaner för alkohol- och drogmissbruk, etc.

 

Sök jobb och följ ansökan via e-Tjänst

HR-processer som startas av chefer, anställda och sökande kan hanteras som eTjänster. Med identifierade användare, en arbetssökande kan till exempel välja att identifiera sig med Mobilt BankID och direkt ge ett samtycke till lagring av personuppgifter, underlättas den kommande processen. Med dessa uppgifter kan processapplikationen hämta uppgifter från register som folkbokföringen och förifylla ansökningshandlingar.

 

Ansökningshandlingarna anpassar sig för olika typer av tjänster utifrån val som den sökande gör. Detta minimerar uppgifter att fylla i samtidigt som man vet att alla obligatoriska uppgifter för en specifik tjänst kommer med. Den sökande kan sedan följa sin ansökans behandling från organisationens ”Mina Sidor”. Pulsen kan tillhandahålla lösning både för eTjänster med Mobilt BankID och ”Mina sidor” eller integrera till befintlig lösning.

 

Digital signering sparar tid

Genom att den sökande som får en anställning kan signera anställningsavtalet digitalt snabbas processen upp och förenklas för alla parter. Den anställande chefen får snabbt kontroll på avtalet och kan själv enkelt signera. Övriga sökande kan per automatik få besked om att tjänsten är tillsatt.

 

I samband med introduktion av nyanställd kan det också finnas behov av signering, till exempel av policies och samtycken. Dessa kan också ske digitalt. Alla signerade handlingar finns centralt tillgängliga för behöriga och riskerar inte att bli liggande på någons skrivbord. Pulsen erbjuder lösning för digital signering med produkter från Nexus.

 

Gör det enklare att åtgärda arbetsmiljön

Brister i arbetsmiljön som inte hanteras i tid, leder ofta till stora behov av rehabiliteringsinsatser. Förutom att medarbetare far illa, innebär en bristande arbetsmiljö även kostnader och svårigheter för organisationen. Med ett modernt processtöd kan man istället arbeta proaktivt för att undvika problem och åtgärda små bekymmer innan de växer sig stora.

 

Med hjälp av digitala och automatiserade processer kopplade till arbetsmiljö, till exempel kring genomförande och uppföljning av medarbetarenkäter, blir arbetet för att främja en god arbetsmiljö en enkel del av vardagen. Resultatet blir nöjdare medarbetare, minskad kostnad för rehabilitering och lägre personalomsättning.

 

Förverkliga digitala HR-processer snabbt, enkelt och flexibelt

Med hjälp av processverktyget BariumLive får ni tillgång till ett modernt och mobilt ärendestöd lika snabbt som ni ritar upp det. Lösningen anpassas direkt efter era behov, och alla processer är mobilanpassade. Det går också att använda Barium för att dokumentera processer och rutiner, så att de blir tydligare och digitalt tillgängliga. Barium är dessutom en molntjänst som enkelt kan användas över olika organisatoriska gränser.

 

Skapa goda ambassadörer för arbetsplatsen

Att använda sig av digitala och automatiserade HR-processer sparar tid och kostnader i HR-arbetet. När behovet av manuell hantering minskar ökar också möjligheterna att istället lägga fokus på värdeskapande åtgärder inom organisationen.

 

När personalärenden hanteras smidigt och professionellt i alla led — från rekrytering till avslutning av en anställning — byggs bra ambassadörer för arbetsplatsen. Ett gott rykte gör det enklare att både rekrytera och behålla medarbetare i framtiden.

SÅ HÄR FUNKAR HR- PROCESSAPPLIKATIONER

Jag vill boka en demo

KONTAKT

Dick Orrmyr

Senior Strategy Consultant

Pulsen Integration AB

KONTAKT

Frida Sorbring

Pulsen Integration AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen