KONTAKT

Fredrik Gotting

IT Strategy & Development Manager

Shibuya