IT-konsulttjänster: Verksamhetens IT-behov

Ramavtal: IT-konsulttjänster

Resurskonsulter inom IT som täcker verksamheten IT-behov.

FÖLJANDE KOMPETENSOMRÅDEN RYMS INOM AVTALET:


 • Användbarhetsarkitektur
  Avser exempelvis ansvar för att nödvändiga användbarhetsaktiviteter genomförs i projektet vilket kan avse allt i från analys av mål och användningsbehov, framtagning av prototyper på användargränssnitt till utformning och utvärdering och/eller test av användargränssnitt. Kan även omfatta arbete med kartläggning av en verksamhets och/eller målgruppers behov samt interaktionsdesign.

 • Användbarhetsdesign/UX-design
  Avser exempelvis arbete med User experience (UX) och användarcentrerad design av system, arbete att utifrån verksamhets- och målgruppsanalysen beskriva interaktionen som äger rum mellan användarna och systemet samt hur informationen i systemet ska struktureras och presenteras med fokus på att uppnå användarnytta och kundupplevelse.

 • Grafisk formgivning
  Avser exempelvis arbete att ta fram den grafiska formen för ett system för att skapa ett tydligt och lättanvänt grafiskt användargränssnitt (GUI) mot användare av systemet.

 • Kravhantering och Kravanalys
  Avser exempelvis arbete med att leda, samordna och/eller ansvara för framtagning av krav på system. Kan även avse arbete med utredningar och framtagning av systemkravspecifikationer utifrån genomförd verksamhetsanalys.

 • Metodstöd
  Avser exempelvis arbete med anpassning, införande, utveckling och vidareutveckling, uppföljning och utbildning i metodik och modeller inom IT.

 • Modelleringsledning
  Avser exempelvis arbete med att leda och organisera verksamhetsmodellering, operativ ledning av modelleringsarbete samt kartläggning av processer.

 • Teknisk skribent/dokumentation/teknisk information
  Exempelvis arbete med att skriva, strukturera och analysera information för olika typer av kommunikationskanaler. Vidare kan också avses att arbeta med framtagning av olika typer av tekniska beskrivningar inom IT som bl.a. användare- och systemdokumentation. I arbetet kan även fokus ligga på informationsdesign och att göra information, såväl i text som i bild, begriplig och lättillgänglig eller att ansvara för informations- och kommunikationsprocessen i en organisation eller i ett projekt.

 • Test av användbarhet och användargränssnitt
  Exempelvis arbete med att kontrollera att ett system fungerar i användning, till exempel att användarna enkelt både kan använda systemet och har nytta av det. Vidare kan även arbete med framtagning och utförande av användningstester avses. Användningstester kan också göras på ett befintligt system.

 • Tillgänglighetsanpassning
  Exempelvis arbete med att granska förslag till nya eller befintliga system utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. En tillgänglighetsspecialist kan också delta i kravarbete
  och programmering vid framtagning av nya system så att till exempel gränssnitt, texter, pedagogik och kodning utformas på ett tillgängligt sätt. Kan vidare säkerställa att ett system följer standarder och utformas utan att det utestänger grupper av användare. D.v.s. att systemet går att använda oberoende av användarens förmågor och förutsättningar, till exempel en användares eventuella funktionsnedsättningar.

 • Verksamhetsanalys och Verksamhetsutveckling
  Avser exempelvis arbete med att analysera behov och identifiera problem samt utveckla IT- relaterade verksamheter på ett strukturerat sätt. Bl.a. genom att beskriva och dokumentera processer, begrepp, verksamhetsregler men även genom att ta fram mål och visioner för att utveckla en verksamhet.

 • Webbdesign
  Avser exempelvis arbete som omfattar ansvar för design och funktionalitet för hemsidor och webbplatser.