Böcker staplade på varandra

Likvärdigt och rättsäkert system

Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell för äldres behov i centrum, ÄBIC. Detta betyder att de äldre skall få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov och inte utifrån utbudet av existerande insatser.

Pulsen har tillsammans med Tidaholm kommun ett gemensamt utvecklingsprojekt sedan 2013. De träffas regelbundet och analyserar Socialstyrelsens information och utefter detta arbetar de fram en ÄBIC-process som appliceras i Magna Cura.

Vad var deras utmaning?

Den stora utmaningen för kommunen i samband med Socialstyrelsens nya modell var avsaknaden av integration med ett IT-stöd som stämde överens med de nya rutinerna. Socialstyrelsens modell fanns bara på papper och att försöka få in en gammal dokumentation och rutiner i en ny modell skapade stor förvirring.


ÄBIC innebär ett helt nytt arbetssätt och processer. Detta kan innebära större eller mindre förändringar beroende på hur man tidigare arbetat. Att börja tänka om från insats till behovsinriktat är en ganska stor förändring.

 

Vår lösning

Det nya arbetssättet är mer behovsinriktat, systematiskt, strukturerat och innebär att handläggaren gör behovsbedömning inom olika livsområden och inte som idag att man diskutera insatserna först.

 

Lösningen för att stödja denna nya process kring ÄBIC var att implementera modellen i Magna Curas dokumentationsdelar, det IT-stöd som följer den nya ÄBIC processen.


Magna Cura är uppbyggt kring de nya processerna vilket underlättar hanteringen av dokumentationen samt att dokumentationen blir likvärdig oavsett vem som skriver den.

 

Vilka blev fördelarna?

Med ett gemensamt IT-stöd som följer ÄBIC processen så har kommunen fått en bättre struktur på utredningarna. Detta i sin tur medför tydligare beslut och målformulering.

 

För verksamheterna innebär modellen att information om individen hanteras lika av alla aktörer, vilket minskar risken för missförstånd. Både handläggare och utförare får stöd i att arbeta behovsinriktat och systematiskt. Verksamheterna får bättre underlag till personalplanering, verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling.


Arbetet kring utredningarna har blivit mer effektiv och de sparar massor av tid. Dokumentationen blir även mer rättssäker och besluten blir lättare att följa upp.

 

Vad blir nästa steg?

Nästa steg för Tidaholm kommun är att förfina och fortsätta utvecklingen av funktionen samt introducera denna modell på de anställda.

Vill du veta mer om denna lösning?

KONTAKT

Anette Salmela

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Lena Jivesten

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

Håll dig uppdaterad 


Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Pulsen och användas för att skicka relevant information från oss.