Finansiellt

Det familjeägda Pulsen Group består av självständiga bolag som är framstående i sina områden och som verkar på snabbrörliga marknader. Genom att kombinera långsiktig stabilitet med dynamisk agilitet bygger vi verksamheter som skapar värde för koncernen och för kunderna och omvärlden.

Dynamisk verksamhetsstyrning

Klassiska årsbudgetar har vi sett många av. De har också sina goda sidor, men i en snabbrörlig värld riskerar de snabbt att bli inaktuella och ineffektiva. Inom Pulsenkoncernen har vi därför inför en dynamisk styrmodell för våra verksamheter. Denna bygger bland annat på principerna för Beyond Budgeting och ger våra bolag en organisatorisk agilitet och många viktiga styrmedel.

Utifrån bolagens strategi sätts ambitiösa målsättningar. Målsättningarna syftar till att skapa högt satta, men uppnåbara, ambitionsnivåer. Målsättningarna utgår från respektive bolags syfte, vision, mission, affärsmodell, företagskultur och företagsstrategi. Om exceptionella omvärldsförändringar inträffar under löpande verksamhetsår, som gör att målsättningarna tappar sitt syfte, kan respektive styrelse besluta om justering av målsättningarna.

Prognoser används för att säkerställa att man är på rätt väg mot målsättningarna, och att bolagen har rätt strategier. Visar prognosen att målsättningen inte kommer nås krävs åtgärder. Förändringar i prognosen skall ses som ett signalsystem på omvärldsförändringar som kan innebära identifierade strategiska möjligheter eller hot.

Prestationsmätningarna syftar till att implementera strategier. Syftet med resursallokering och kostnadskontroll är att kunna anpassa verksamheten när omvärlden förändras under kontrollerad lönsamhet, medan syftet med investeringskalkylering är att göra bedömningar av långsiktiga investeringars lönsamhet. Belöningssystem syftar till att motivera, informera, attrahera och behålla de allra duktigaste medarbetarna.

Slutligen guidas det finansiella arbetet, precis som allt annat inom inom Pulsen Group, av våra vägledande principer som vi kallar UPAL och som hjälper oss att alltid utmana rådande tankar, ha ett personligt engagemang i arbetet, att ta ett långtgående ansvar och att arbeta långsiktigt i alla våra viktiga frågor.

Läs vidare om Pulsens styrmodell (PDF)

Kontaktperson

Årsredovisning

Ladda ner PDF

Läs Pulsen Groups årsredovisning för 2022/23 i PDF-format.

LADDA NER PDF
Årsredovisning 2021/22

Läs Pulsen Groups årsredovisning för 2021/22 i PDF-format.

LADDA NER PDF
Årsredovisning 2020/21

Läs Pulsen Groups årsredovisning för 2020/21 i PDF-format.

LADDA NER PDF